• YAZARLARIMIZ

  Recep UYSAL
  Anafen Dershaneleri Rehberlik Uzmanı
  uysalr@gmail.com
  2010-12-03

  Sosyal Bilimler Liseleri  "Sosyal bilimlerde nokta yoktur, virgül vardır.
  Bu neden çalışmalarınızın sonu olmayacak,
  hep devamı olacaktır. Çünkü toplum hep akar.
  Sizler de geleceğin sosyal bilimcileri
  olarak bu topluma yön vereceksiniz.
  "

  Prof. Dr. Ümit Meriç

  Ülkemizde ilk kez 2003-2004 eğitim-öğretim yılında sosyal bilimler alanında var olan boşluğu doldurmak için İstanbul'da açılan Sosyal Bilimler Liselerini Ankara, Erzurum, Samsun, Eskişehir, Aydın'da açılanlar takip etmiş, bu okullar eğitim sitemimizde seçkin bir yer edinmiş ve yepyeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sosyal Bilimler Liseleri kurulduğu günden günümüze giderek yaygınlaşmakta ve ülkemizin en seçkin, en çok tercih edilen okulları arasında yerini almaktadır.

  Günümüz dünyasında sosyal bilimler alanının öneminin ve bu alanda yetişmiş kalifiye insan ihtiyacının her geçen gün hızla artmasına paralel olarak bu okullara duyulan ihtiyaç da önem kazanmaktadır. Sosyal bilimlerin önemi ve bu alanda yapılacak nitelikli çalışmalara duyulan ihtiyacı çok güzel özetleyenlerden biri de Öz'dür. Öz (2002) "Türkiye sosyal bilimler alanında uluslar arası iş bölümünde "merkez"de oluşturulan teori ve paradigmalara veri temin eden "çevre" konumundan çıkıp kavram, paradigma ve teori üreten bir konuma gelmek zorundadır" demektedir.

  Sosyal bilimler liselerinin açılmasında çok önemli bir etkisi olan ve ilk sosyal bilimler lisesi bakanlığı döneminde açılan Milli Eğitim Eski Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik bu okulların kuruluş amacını "Sosyal Bilimler Lisesi'nin kurulmasının en önemli amaçlarından biri, siyaset ve bürokrasiye kültürlü, devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanlar yetiştirmektir" şeklinde özetlemektedir.

  Benzer görüşler Ateş tarafından da dile getirilmektedir: "Fen bilimleri mantığı ile yetişmiş bir yönetici, edebiyatçı, tarihçi, sosyolog ya da sanatçı, içinde bulunduğumuz dönemde kendinden beklenenleri veremeyecektir. Çünkü fen bilimlerinin Newton fiziği ile oluşturulmuş olan lineer deney-gözlem mantığı içerisinde yetişmiş olanlar için genel değerlendirme alanı somut ve kalıptır. Oysa son derece karmaşık bir hal alan günümüz sistemleri, insan ilişkileri ve kültürel yapı, varlığın ötesindeki bir algılama alanına ihtiyaç duymaktadır. Kuantum fiziğinin batıda daha çok sosyal bilimler alanında işlevselleşmesinin sebebi budur. Sistemleştirmek, geleceği farklı bir açıdan görmek, boşlukları fark etmek, ihtiyaçları tespit etmek, satır arası okumalar oluşturmak ve her şeyin mümkün olabileceği anlayışı söz konusu ettiğimiz sosyal bilimlerin temel gereklilikleridir."

  Sosyal bilimler liselerine duyulan ihtiyaç ve bu okulların açılma nedenleri Adana Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi tarafından ise şöyle ifade edilmektedir. "1964 yılında kurulan ilk fen liseleri hızla yayılmıştır. Fen liseleri sayısal alanda yüksek kabiliyete sahip öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamıştır. Görüldüğü gibi sayısal alandaki yetenekli öğrencileri tespit ederek ilgi ve yeteneklerine uygun yetiştirmek düşünülürken, sosyal bilimler alanındaki yetenekli öğrencilerin de tespit edilerek kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmeleri ihmal edilmiştir. 21. yüzyılda sosyal bilimler alanının önemi, bu alanda yetişen bilim adamlarının küresel (küreselleşme) olaylara etkisi ve dünya muvazenesindeki anlamı anlaşılarak bu eksiklik giderilmek istenmiştir."

  Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklı etmek ve edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak, okuyan, düşünen, sosyal ve beşeri ilişkileri gelişmiş; kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan problemlere çözümler üretebilen, kendine ve değerlerine güvenen, evrensel değerlere sahip ve herkesle diyalog kurabilecek öğrenciler yetiştirmek vb. amacıyla kurulan Sosyal bilimler liselerinde aynı zamanda öğrencilerin yabancı dil öğrenmesine de çok önem veriliyor. Okul bir yandan zekâ türleri, edebiyat ve sosyal alanda olan öğrencileri kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına hazırlamayı amaçlarken, diğer yandan öğrencilerinin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde dil öğrenmelerini sağlamayı da amaçlıyor.

  Mezunlarının büyük bölümünün iktisat, işletme, hukuk, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, uluslararası ticaret, edebiyat, tarih, halkla ilişkiler, psikoloji gibi sözel ve eşit ağırlıklı bölümlere yerleştiği bu okullar her yıl artan sayısı ve kontenjanıyla, sözel ve eşit ağırlık alanlarında eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından mutlaka düşünülmeli ve tercih edilmelidir. Örneğin 2010 ÖYS sonuçlarına göre İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden yerleşen 98 öğrenciden 45'i hukuk fakültelerine, 8'i iktisat, 9'u işletme, 17'si siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, 3'ü psikoloji, 2'si Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşmiştir.

  Kendisini edebiyat ve sosyal bilimler alanında yetiştirmek isteyen, bu alana ilgi duyan, bu alanda araştırmalar yapmak, projelere üretmek isteyen öğrenciler için çok önemli fırsatlar sunan öğrenim süresi hazırlık+ 4 yıl olan bu liselerde her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez.

  Uluslar arası Bakalorya

  Sosyal Bilimler Liselerinde 11. Sınıftan itibaren isteyen öğrenciler için uluslararası geçerliliği bakalorya programı uygulanmaktadır. Okullarda eğitim dili Türkçedir ancak Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

  Üniversite Başarısı

  ÖSYM tarafından yayınlanan 2010 yılı verileri incelendiğinde yerleştirme oranı en yüksek olan okulların Sosyal Bilimler Liseleri (%78,30) olduğu görülmektedir. Sosyal Bilimler Liseleri tüm lise türleri içinde 4 yıllık fakülteye en yüksek oranda öğrenci yerleştiren okullardır.

  Eğitim-Öğretim

  Sosyal bilimler liseleri yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liselerinde, sosyal bilimler ve Türkçe - matematik olmak üzere iki alan mevcuttur. 10, 11 ve 12 nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60'ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

  Okulun eğitim - öğretim programlarının geliştirilmesi öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Bilim Danışma Kurulu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir. Öğrenciler alan derslerinde en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

  Proje, Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları

  Sosyal bilimler liselerinde öğrencilere sunulan avantajlardan biride öğrencilerin özellikle sosyal bilimler alanında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan, araştırma fırsatları sunan proje ve seminer çalışmalarıdır. Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur.

  Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Gurubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plân dâhilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür. Ayrıca "Topluma Hizmet" etkinliklerine özellikle önem verilir.

  Kimler Bu Okulları Tercih Edebilir?

  İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yılsonu başarı puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.

  Son olarak ülkemizin yetiştirdiği önemli şair ve fikir adamlarından Hilmi Yavuz'un sosyal bilimler liseleri ilgili bir sözünü hatırlatmak istiyorum.

  "Sosyal Bilimler Liselerinin geleceğimizi inşa etmekte önemli işlevleri olduğunu düşünüyorum."

  SOSYAL BİLİMLER TABAN - TAVAN PUANLARI
  İL OKUL ADI ÖĞR. ŞEKLİ TABAN PUAN TAVAN PUAN
  ANKARA Özel  Ahmet Ulusoy Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 485,48 497,773
  İSTANBUL Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 464,176 486,97
  ANKARA Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 461,504 485,934
  SAMSUN Samsun İbrahim Tannverdi Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 451,238 471,605
  KAYSERİ Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 449,638 472,623
  BURSA BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 447,206 480,7
  KONYA Türk Telekom Erol Güngör Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 446,726 476,08
  AYDIN Aydın Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 444 472,531
  SAKARYA Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 439,338 474,937
  ANTALYA Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 438,588 470,533
  İZMİR İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 438,187 464,701
  ESKİŞEHİR Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 437,881 460,187
  KOCAELİ Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 434,97 463,966
  ERZURUM Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 430,592 453,373
  TRABZON Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 425,599 463,318
  ISPARTA Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 423,88 466,009
  GAZİANTEP Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 422,506 452,329
  ADANA Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 419,584 472,02
  KÜTAHYA Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 418,418 461,367
  KARAMAN Karaman Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 417,048 449,778
  MERSİN Mersin Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 416,529 457,405
  ELAZIĞ Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 416,471 460,237
  MALATYA Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 416,023 459,465
  RİZE Rize Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 413,388 464,472
  BURDUR Burdur Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 412,751 453,392
  AKSARAY Aksaray Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 409,906 473,9
  DİYARBAKIR Ziya Gökalp Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 402,329 459,825
  ŞANLIURFA Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 381,923 448,705
  SAMSUN Özel  Feza Berk Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 286,39 482,162
  ANKARA Özel Yavuz Sultan Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 271,31 456,864
  İSTANBUL Özel  Beykent Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 230,912 440,485


  KAYNAKÇA
  Yavuz, H. Sosyal Bilimler Liseleri: Elitizm gereklidir! Zaman, 30.03.2008
  Can, S. Türkiye'de Sosyal Bilimler üzerine Düşünmek
  http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi75/sayi75/sevim%20can.pdf
  Ateş, D. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi,
  http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi75/sayi75/din%C3%A7er.pdf
  Sosyal Bilimlerin Önemi Giderek Artıyor, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı, http://kouha.kocaeli.edu.tr/?page=haber&id=15097
  Edebiyatçılar Burada Okuyor,
  http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=176119
  Sosyal Bilimler Liseleri,
  http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi75/sayi75/sosyal%20bilimleri%20liseleri.pdf
  http://ogm.meb.gov.tr/
  http://www.isbl.k12.tr/showcontent.php?id=84
  http://www.ahmetulusoy.k12.tr/?module=modul_tek&modul=203&cat=314
  http://www.adanasbl.k12.tr/?syf=menu&tekd=31&aciklama=Sosyal%20Bilimler%20Liselerini%20Tan%FDyal%FDmhttp://www.osym.gov.tr

  Yazar : Recep UYSAL    48242 Kez Okundu

  YORUMLARINIZ

  Hocam bir ben SBL tercih etmek istiyorum bu tercih hazırlık puanına göre mi yoksa 9.sınıf puanına göre mi olacaktır ?

  Alper Ağa - 16 Nisan 2014 22:15:01

  hocam puanlamanız yanlış

  mehmet tikveren - 22 Mayıs 2014 10:17:48

  Benim bu seneki teog puanım 480 istanbul Ahmet mümtaz Turhan sbl ye girebilir miyim?Bu sene puanlar çıkabilirmi çıksa da 20 puan artabilir mi?

  Nurbanu Demir - 24 Mayıs 2014 11:03:14

  Puanlar bu senenin puanlarımı diğer sitelerde baktım puanlar bu kadarda yüksek değil

  Ayşe Güzel - 29 Haziran 2014 17:37:39

  gençler ben istanbul prof.dr mümtaz turhan sbldeyim hazırlık bittti 9.sınıf oldum şimdi bizim okulu canı gönülden tavsiye ederim puanı yetenlerin ve sosyal bilimlere ilgisi olan arkadaşların tercihlerinin başına eklenmesi gereken bir okul, okulum.

  Cengiz Topal - 30 Haziran 2014 15:49:31

  Adı SBL olan bir eğitim kurumunun ders programında"Sanat Tarihi "dersinin zorunlu ders olarak yer almamamış olmasını ,anlamadım.Eskiden Edebiyat alanında okuyan bir öğrenci mutlaka üç yıl bu alanda öğrenim görür,ülkesinin zengin kültürel mirası hakkında bilgi sahibi olurdu.Sözde adı Sosyal Bilimler Lisesi olan bir lise,ama ders programı klasik liselerden bile daha zayıf.Üzücü bir durum!Ne desek boş!Biliyorum.Nasıl olsa hiç bir söz yerini bulmayacak.

  Özgül Doğan - 17 Temmuz 2014 17:56:06

  Anadolu öğretmen liseleri sosyal bilimler lisesine dönüştü onlarıda eklemeniz gerekir.

  Cansu Kerimoğlu - 21 Temmuz 2014 15:34:55

  Hocam, ben bu sene 9'a geçiyorum ve sbl tercih etmek istiyorum. İstediğim meslek ise psikiatristlik. Ve yazdığınıza göre sbl sadece eşit ağırlık ve sözel alanında eğitim veriyor ama IB diploması için başvuru yapınca psikoloji de görülüyor. Benim kafama takılan, eğer lise için sbl'yi seçersem ilerde -üniversitede- psikiatristlik olan bir bölüm seçebilir miyim ? Çünkü psikiatristlik sayısaldan alıyor, okulda sayısal yok fakat psikatristlik bölümü var. Lütfen yardımcı olur musunuz ?

  Büşra Uğur - 25 Temmuz 2014 18:09:37

  bu taban puanlar 2013'e mi ait ?

  Melis Ay - 27 Temmuz 2014 22:20:16

  hocam ankara türk telekom mehmet kaplan sosyal bilimler lisesinin puanına burda 460 demişsiniz ama başka sitelerde 412 diyor.

  ozen_sevval1d - 28 Ağustos 2014 19:23:33

  hocam puanlar doğru mu başka sitelerde farklı oluyor ?

  cemre - 08 Eylül 2014 12:51:11

  sosyal bilimlerde osmanlıca varmı

  ahmet - 26 Ekim 2014 20:14:16

  Yorum Yazın


 • Yazarın Diğer Yazıları


 • Hangi Okul Türü Neden Tercih Edilmeli?
 • Sbs Öğrencileri Tatil Ajandanız Hazır Mı?
 • “güzel” Diyebilmek Önemlidir
 • Anadolu Lisesi Kazanmak İstiyorum, Ama Nasıl Kazanacağım?
 • Fen Liselerinin Farkı
 • Sosyal Bilimler Liseleri
 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  Puan Hesaplamaları ve Analizler
  2010 YGS Sonuçlarına Göre Lise Analizleri
  2011 - 2010 Bölümlerin Puan Karşılaştırmaları
  2011 - 2010 SBS Taban Tavan Puan Kıyaslamaları
  2011 YGS-LYS Puan Hesaplaması
  2011 SBS Puan Hesapla
  Sponsorlar
  Fatih Üniversitesi
  Sabah Dershaneleri
  Fem Dershaneleri
  Fatih Koleji
  Anafen Dershaneleri
  Mammamia
  Medya
  Kariyer Penceresi TV
  Dergi
  Destek
  Destek İletişim Bilgileri
  E-Dergimizden Haberiniz Olsun
  Neden E-Dergiye üye olmalıyım ?
  Bilgi güvenliği ve gizliliği