• YAZARLARIMIZ

  Doç. Dr. Abdülkadir Civan
  Fatih Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı
  abdulkadircivan@fatih.edu.tr
  2011-03-16

  21. Yüzyılda Ekonomi Okumak


   

  Ekonomi kaynakların optimum şekilde değerlendirilmesini inceleyen bilimsel bir disiplindir. Rekabetin küreselleşmeye paralel olarak hızla arttığı günümüzde kaynakların en verimli şekilde kullanımı hayati önem taşımaya başlamıştır. Ayrıca günümüzde yakın zamanlara kıyasla kaynakların alternatif kullanımları çeşit ve nitelik açısından büyük farklılıklar arz etmektedir. Dolayısıyla kaynakların optimum kullanımı konusunda öğrencilerine teorik ve pratik bir donanım kazandıran ekonomi eğitiminin önemi artmıştır. 

  Ekonomi disiplini fen ve mühendislik alanları ile sosyal bilimler arasında bir köprü oluşturmaktadır. Ekonomi bölümü öğrencileri niceliksel ölçüm ve analitik çözümleme yetenekleri edinirken aynı zamanda sosyal bilimlerin insan davranışlarına ilişkin derin kavrayışına sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla iyi bir ekonomi eğitimi almış bireyler hayatın tüm alanlarında ciddi katkı sağlayabilmektedirler. Bununla birlikte ekonomi kendisine yakın bazı disiplinlerin aksine çok sağlam bir teorik altyapıya sahip olduğundan, öğrencilerine orijinal bir bakış açısı kazandırabilmektedir. İyi bir ekonomi eğitimi almış bireyler etraflarında gerçekleşen büyük küçük tüm olaylara farklı bir gözlükten bakabilmekte, bunları farklı yönleriyle analiz edebilmektedir. Bu da takipçilerini entelektüel bir tatmin duygusuna ulaştırmaktadır.

  Ekonomi bölümü mezunları çok değişik iş alanlarında istihdam edilebilmektedirler. Tüm sektörlerdeki firmalarda yöneticilik, banka ve finans kuruluşlarında uzmanlık, tüm firmaların muhasebe ve finansman departmanlarında uzmanlık, kamu kurumlarında (özellikle KPSS A grubu testi ile eleman alan Merkez Bankası, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu gibi üst kurullar veya Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı gibi kuruluşlarda) kariyer pozisyonları ve akademisyenlik mezun öğrencilerin tercih edebileceği alanlar olarak göze çarpmaktadır. Son yıllarda Türkiye'nin gelişmesi ve küresel dünyaya daha fazla entegre olmasıyla birlikte ekonomi mezunlarının Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgüyü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlarda istihdam potansiyeli de yükselmiştir. Ayrıca bölüm mezunlarından bir kısmı daha önce aileleri tarafından yönetilen firmaların başlarına geçerek yeni açılımlar kazandırmaktadırlar. Şirketlerdeki ilk kuşak kurucu-yöneticilerden farklı bir dünya vizyonuna ve sağlam bir teorik altyapıya sahip olan bu mezunlar aile şirketlerini farklı noktalara getirebilmektedir. Yine bir kısım mezun ise günümüzde önemi gittikçe artan girişimcilik ve inovasyon örnekleri göstererek kendi işlerini kurmaktadırlar. Ekonomi bölümü müfredatı öğrencilere girişimcilik ve inovasyon konularında yeterli teknik ve pratik bilgiyi kazandırabilmektedir.

  Ekonomi bölümlerinde muhasebe, hekimlik, öğretmenlik, ziraat mühendisliği gibi spesifik bir meslek eğitimi verilmemektedir. Ekonomi müfredatları daha çok öğrencilerine geniş spektrumlu bir donanım sağlamayı amaçlayarak hazırlanmıştır. Günümüzün moda kavramları öğrenmeyi öğrenme, analitik problem çözme yeteneği, adaptasyon kabiliyeti, inovasyon ve girişimcilik öteden beri ekonomi programlarının temel amaçlarından olagelmiştir. Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde spesifik meslek bilgilerinden çok, yukarıda sayılan temel becerilerin öne çıktığı söylenebilir.

  Sözgelimi günümüz muhasebe standartlarını ve uygulamalarını çok iyi bilen bir kişi kendini yenilemeyi beceremezse beş sene içerisinde tüm bilgileri faydasız hale gelecektir. Nasıl ki MS-DOS işletim sistemini bilmenin şimdi çok az faydası varsa, benzer biçimde kendini lisans eğitiminden sonra yenilememiş bir hekimin de bilgi ve becerileri günümüzde çok az faydalı olmaktadır. Ayrıca meslekler içinde hızlı değişimler olduğu gibi meslekler arasında da önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Yani bugün popüler olan meslekler 5-6 yıl sonra gözden düşmekte, sektörlerin geçerliliğinde önemli değişiklikler yaşanabilmektedir. Bu da bütün bir hayatını belirli bir mesleğe ve sektöre bağlamanın riskini çok artırmaktadır. Bunun yerine insanın hangi alanda hangi firmada ya da hangi konumda olursa olsun başarılı olmasını garanti edecek becerilere sahip olması, başarılı ve mutlu olma şansını artırmaktadır. Modern ekonomi eğitimi öğrencilerine başarılı ve mutlu bir yaşam için gerekli olan bu becerileri kazandırmak için ideal bir ortamı sağlamaktadır.

  Ekonomi Bölümünün amacı nedir?

  Hızla değişen ve gelişen dünyada, bilgi toplumu gerçeğini göz önünde bulundurarak olguları analiz edecek, öngörüde bulunabilecek ve doğru kararlar verebilecek, ekonomik olaylara ilişkin politikalar geliştirebilecek, araştırma yapabilecek, kısacası, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek çapta bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

  Neden Ekonomi Bölümünü seçmeliyim?

  Ekonomi disiplini sosyal bilimler ile fen ve mühendislik bilimleri arasında bir köprü oluşturmaktadır. İyi bir ekonomi eğitimi öğrencilere mühendisliğin özü olan kaynakların etkin kullanımını (optimizasyonu), sosyal bilimlerin özü olan insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını kavramayı ve yönetim bilimlerinin özü olan eldeki kaynakları kullanarak iş ve projeleri gerçekleştirme becerilerini edindirir. Dolayısıyla her üç guruptan insanın da bulunduğu kurumlarda her yönüyle aranan elemanlar olmaktadırlar. Ekonomi mezunları firmalarda yönetici ve uzman olarak, ulusal (Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu, Maliye

  Bakanlığı, Belediyeler vs ve uluslararası kurumlarda (AB, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü vs) yönetici ve uzman olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca girişimcilik formasyonu elde eden öğrenciler sıfırdan kendi işlerini kurabildikleri gibi var olan işletmelerine de yeni açılımlar sağlayabilmektedir.

  Ayrıca çok sağlam bir teorik altyapıya sahip olan ekonomi olaylara farklı bir pencereden bakmayı sağlamaktadır. İyi bir ekonomik formasyon etrafımızda gerçekleşen küçük büyük hadiseleri ve hadiselerde rol alan aktörleri daha iyi anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Sadece problemleri algılamada değil potansiyel çözüm yolları konusunda ufuk açıcı bir rol oynamaktadır. Bir başka ifadeyle evrende olan olguları anlama isteği diye tanımlayabileceğimiz entelektüel merak duygusunu da tatmin etmektedir. Aşağıda sıralanan türden sorulara cevap aramak ekonomi disiplininin temel işlevlerindendir.

  Dünyada yeterince kaynak olmasına rağmen neden hâlâ açlıktan ölenler var? Kişi başına düşen gelir ülkeler arasında özellikle dünyanın kuzey ve güney yarıküreleri arasında neden büyük farklılıklar gösteriyor? Neden üniversite mezunları iş bulamıyor? Niçin ortalama kadın işçiler ortalama erkek işçilerden daha az kazanır? Niçin eğitime ve sağlığa bütçeden ayrılan pay dış borç faiz ödemelerinden daha az? Faiz dışı bütçe fazlası nedir? IMF neden Türkiye'nin istikrar programlarını kontrol ediyor? Etkinlik ve eşitlik arasındaki fark nedir? Ekonomik büyüme verimlilik artışından kaynaklanıyorsa işsizlerin sayısı neden azalmaz? Çiftçilere verilen hükümet sübvansiyonları kaldırılmalı mı? Firmalar neden ürün farklılaşmasına gidiyor? Neden bazı firmalar piyasa payları küçük olmasına rağmen fiyatları kontrol edebiliyor ? Çekirdek enflasyon nedir? Enflasyon vergisi ne demektir? Reel kur, reel faiz nedir? ABD, ödemeler bilançosu açık veren ve en borçlu ülkelerden biri midir? Üretim tek bir ülke yerine paylaşılarak pek çok ülkede gerçekleşmektedir, neden? Siz bu ve benzeri sorulara cevap arıyorsanız Ekonomi Bölümünü seçmelisiniz. Çünkü Ekonomi bilimi özellikle kıtlık konusuyla ilgilidir. "Biz, sınırlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde nasıl tahsis edebiliriz?" sorusuna cevap arar.

  Ekonomi Bölümünde hangi temel dersler verilir?

  Kamu sektöründe veya özel sektörde analitik düşünme yeteneği ve yaratıcılık isteyen görevleri tercih edecek öğrencilere Ekonomi Teorisi, Ekonomi Politikaları, Uluslararası Ekonomi, Para ve Banka, Kamu Ekonomisi gibi temel ekonomi derslerinin yanı sıra; Muhasebe, İnsan Kaynakları, Finans, İstatistik ve Hukuk gibi diğer alanlarda da tatmin edici eğitimler verilmektedir. Ayrıca öğrenciler geniş bir ders havuzu içerisinden seçme-li dersler almaktadırlar.

  Mezun olunca ne gibi işlere başvurabilirim?

  Ekonomi Bölümü mezunlarının özel sektörde ve kamu sektöründe görev yapabilecekleri pek çok çalışma alanı mevcuttur. Bunlar arasında ekonomi yönetimi, işyeri yöneticiliği, uzmanlık, müfettişlik, denetçilik, dış ticaret, muhasebe, pazarlama sayılabilir. Ayrıca Merkez Bankası, Hazine, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler. 

  Son yıllarda ekonomi bölümü mezunu öğrencileri BM, AB, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlarda istihdam edilebilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans-doktora ve daha sonra akademik kariyer de özellikle başarılı öğrencilerin tercih ettikleri bir alternatiftir. Gittikçe artan sayıda öğrencimiz ise KOSGEB veya diğer finansman kaynaklarını kullanarak mezun olduklarında kendi işlerini kurmaktadırlar.

  Ekonomi okudum, iyi bir dereceyle mezun oldum. Peki, ben gerçekten ne kazandım?

  İşletme ve organizasyonun her basamağında çalışma imkânına kavuşmuş olmanın yanı sıra, değişik ve heyecanlı işlerin kapısını aralayarak psikolojik ve mesleki açıdan tatmin oldun. İktisadi olguları kullanarak çalıştığın şirketin veya kendi şirketinin rekabet gücünü artırma bilgi ve becerisi, dolayısıyla da tatmin edici bir gelir elde etme fırsatı kazandın. En önemlisi; insanlarla birlikte çalışmanın zevkini ve önemini anladın. Toplumdaki sosyal ve politik yapılarla sıkı bir etkileşim kurma imkânı buldun.

  Bir ekonomisti diğer meslek gruplarından ayıran özellikler nelerdir?

  Problem çözme yeteneği, yaratıcılık, ekip çalışmaları, sosyal ve politik yapılara uyum, modelleme bilgisi, etkin kaynak yönetimi, bilgisayar destekli çalışma yeteneği, kıyaslama becerileri bir ekonomisti diğer meslek gruplarından farklı kılan özelliklerden sadece birkaçıdır.

  Ekonomi Bölümünde eğitim çok zor mudur; matematik ve sayısal ağırlıklı bir eğitim mi verilmektedir?

  Ekonomi bölümünün birçok dersinde konular kavramsal ve grafiksel düzeyde anlatılmaktadır. Öğrencilerin konunun özüne hâkim olmaları ve mesleki ve bireysel yaşamlarında bu kavramları ve enstrümanları kullanabilecek düzeyde bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Ekonometri ve istatistik gibi bir-iki ders haricinde matematik kullanımı oldukça sınırlı düzeyde kalmaktadır. Ancak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve akademisyen olmak isteyen öğrencilerin ileri düzeyde matematik bilmeleri tavsiye edilmektedir. 

  Yazar : Doç. Dr. Abdülkadir Civan    8236 Kez Okundu

  YORUMLARINIZ

  Bu yazı hakkında henüz bir yorum bulunmamaktadır.

  Yorum Yazın


 • Yazarın Diğer Yazıları


 • 21. Yüzyılda Ekonomi Okumak
 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  Puan Hesaplamaları ve Analizler
  YGS Sonuçlarına Göre Lise Analizleri
  Bölümlerin Puan Karşılaştırmaları
  SBS Taban Tavan Puan Kıyaslamaları
  YGS-LYS Puan Hesaplaması
  TEOG Puan Hesapla
  Sponsorlar
  Fatih Üniversitesi
  Medya
  Kariyer Penceresi TV
  Dergi
  Destek
  Destek İletişim Bilgileri
  E-Dergimizden Haberiniz Olsun
  Neden E-Dergiye üye olmalıyım ?
  Bilgi güvenliği ve gizliliği