• YAZARLARIMIZ

  Yrd. Doç. Dr. Şammas SALUR
  Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
  ssalur@fatih.edu.tr
  2011-03-16

  Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümünde Okumak


  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü çok disiplinli bir programa sahip olması bakımından birçok amaca yönelik eğitim vermektedir. Bölümümüzün lisans eğitiminin amacı öncelikle entelektüel, birikimli ve sor¬gulayıcı bireyler yetiştirmektir. Bu temel anlayış üzerinde müfredatını şekillendi¬ren programımız kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare a¬miri, idari hâkim, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencileri¬ne sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmeyi amaçlamaktadır.

   
  Devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetim¬lerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alabilmek için gerekli olan yöneticilik formasyonunu kazandırmak bölümümüzün temel iş¬levsel amacıdır. Bu amaçla bölümümüz çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uy¬gulamaya geçirebilecek vizyona sahip yönetici adayları yetiştirmeye çalış-maktadır. Kazandıkları bu formasyon sayesinde mezunlarımız kamu sektörü dışında özel sektörün çeşitli yönetim ka¬demeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilebil¬me imkânı bulmaktadırlar.
   
  Üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için öğrencilerimize poli¬tika, yönetim bilimleri, yerel yönetim¬ler, kamu hukuku, uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğitim ver¬mek ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü dü¬şünme ve doğru karar verme becerileri kazandırılmaya gayret edilmektedir.
   
  Siyaset Bilimi açısından ise progra¬mımızın temel amacı öğrencilerimize, siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yön¬lerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal-kavramsal çerçeveyi ve analiz araçlarını öğretmektir. Esas konusu bi¬reyler ve toplumlar arasındaki iktidar ilişkilerini incelemek olan siyaset bili¬mi, sosyoloji, tarih, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerle ilişkilidir. Bu nedenle de siyaset bilimi eğitimi hızla değişen dünyada kendi toplumumuzu ve diğer toplumları anlamamıza katkıda bulun¬maktadır.
   
  Programımız, ulusal ve uluslararası platformda sürekli değişen güç koşulla¬ra ayak uydurabilecek geleceğin başarılı yöneticilerine yalnız mesleklerinin tek¬niklerini öğretmek ve yalnızca var olan uygulamaları tanıtmakla yetinmeyip, farklı durumlar karşısında doğru ka¬rar verebilmelerine katkıda bulunacak analitik yöntemleri ve problem çözme yeteneklerini kazandırmaya da önem vermektedir.
   
  Günümüzün sürekli değişen toplum¬sal yaşamında çeşitliliğin artması öğren¬cilerimizin de bu değişime ayak uydur¬malarını sağlamayı gerekli kılmaktadır. Bu amaçla da öğrencilerimize vizyon ge¬nişliği kazandırabilmek için kamuyu il¬gilendiren birçok güncel konu da ayrın¬tılı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca verilen dersler ile, toplumsal değişme, toplumsal ilişkiler ve yapı, sosyal taba¬kalaşma ve hareketlilik, bütünleşme ve çözülme konularında dünya siyasetini değerlendirebilme zemini oluşturulma¬ya çalışılmaktadır.
   
  EĞİTİM
   
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açı¬sıyla ele alınmaktadır. Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne¬timi ve Yönetim Bilimleri olmak üzere üç anabilim dalında Hukuk, Çevre ve
  Yönetim, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, si¬yasal sistemler, devlet ve toplum teori¬leri, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağ¬daş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, idari yargı, Türk yöne¬tim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre so¬runları, toplumbilim ve Türkiye'nin top¬lumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde yürütülen öğretime ek olarak, ayrıca yüksek lisans programı da yürütülmektedir.
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bö¬lümü ayrıca aşağıdaki bölümlerle çift anadal ile yandal programlarını yürütür:
   
  • Ekonomi Lisans Programı
  • İşletme Lisans Programı
  • Uluslar arası İlişkiler Lisans Programı
  • Hukuk Lisans Programı
   
  Bu program, genel olarak Kamu Yö¬netimi Bölümü altında yürütülmekte iken, programın giderek disiplinler ara¬sı bir gelişme göstermesi nedeniyle ve uluslararası düzeyde öğrenci değişim ve lisansüstü eğitimde paralellik sağlanma¬sı amacıyla son yıllarda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adı altında yapılandı-rümaktadrr. 1999 yılından itibaren Ka¬muya personel alımında merkezi sınav sisteminin getirilmesine paralel olarak bölüm içeriğindeki müfredat progra¬mının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamına en fazla uyan konu¬ları içermesi bölüme olan ilgiyi de arttır¬maktadır.
   
  İŞ İMKANLARI
   
  Bölümümüz, ülkemizin ve dünyanın siyasal ve yönetsel sorunlarını iyi tanı¬yıp tahlil edebilen, onlara çözümler üre¬tebilen siyasetçi ve yöneticilerini yetiş¬tirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yalnız¬ca kamu sektörünün değil özel sektörün de yüksek verimli yönetici gereksinimine en iyi cevap verebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi önde gelen amaçlarımız arasındadır. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin, sosyal bilimler sahasında; özellikle siyaset, tarih ve sosyoloji di¬siplinlerini sevmeleri, araştırmaya ve öğrenmeye istekli olmaları, onların fa¬kültede daha başarılı olmalarını, dersle¬ri daha iyi kavramalarını sağlamaktadır. Programımız kendine özgü derslerin yanında İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk ve Sosyoloji gibi bölüm¬lerin ana dersleriyle de genişletilmiştir. Bölümümüz, bu zenginleştirilmiş müf-redatıyla kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası platformlarda, başta yöne¬ticilik olmak üzere uzmanlık gerektiren değişik alanlarda istihdam edilebilecek nitelikte iyi seviyede yabancı dil bilen e¬leman yetiştiren ender bölümlerdendir.
   
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, temel olarak devlet yönetimi alanına giren konularda hizmet verecek uzman eleman gereksinimini karşıla¬mayı amaçlamaktadır. Bölüm mezunla¬rı başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Ba¬kanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar¬lığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurum¬larında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev yapabildikleri gibi, özellikle bankacılık sektöründe ve diğer özel sektör kuru¬luşlarında denetim ve personel bölüm¬lerinde tercih edilmektedirler. 
   
  Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinde yönetsel ve ekonomik politikaların belirlenme-sinde sivil toplum kuruluşlarının ka¬tılımına açık karar alma ve uygulama yöntemlerinin giderek güç kazanması, izlenen program dikkate alındığında bu alanda da bölüm mezunlarını avantajlı kılmaktadır. Bu çerçevede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları birçok alanda kamu hizmeti veren kuruluşlarda ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.
   
  Kamu alanında çalışmak isleyenlerin politik, ekonomik, toplumsal ve hukuk¬sal konularda söz sahibi, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı, halk¬la ve üst makamlarla sürekli bir etkile¬şim içinde bulunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, insan davranışlarını analiz edebilmede etkili ve sağlam bir mantığa ve ikna gücüne sahip olmaları gerekti¬ğinden, bölümümüzdeki lisans eğitimi bu hedefler doğrultusunda yapılandırıl¬mıştır.
   
  Bu nitelikleri elde etmiş olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrenciler yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre vali, kayma¬kam, idari hâkim, diplomat, müsteşar, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebile¬ceklerdir. Bürokrasinin çeşitli kademe¬lerinde devlet memuru ve kamu yöne¬ticisi olarak görev yapabilecekler, hatta özel sektör kuruluşlarının yönetim kad¬rolarında çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olabileceklerdir.
   
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşları dışında, "üçüncü sektör" diye adlandırılan sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştır¬ması şirketlerinde, medyada ve ulusla¬rarası örgütlerde de üst düzey yönetici konumuna yükselebilecek şekilde görev alabilirler.
   
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ayrıca günümüz dünyasında küreselleşmenin gereklerine uyum sağ¬layabilecek, uluslararası düzeyde kabul gören bir siyaset bilimi formasyonuna sahip nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermeyi de hedeflemektedir. Bu gerek¬sinimin karşılanmasına yönelik olarak, eğitim dilinin İngilizce olduğu üniversitemizde bölümümüz öğrencileri Alman¬ca, Fransızca, İspanyolca gibi Batı dille-rine ek olarak Arapça, Farsça, Japonca ve Çince gibi Doğu dillerini de öğrenebilmektedirler. 
   
  Böylelikle programımız¬dan mezun olacak öğrenciler, kamu sek¬törünün ve özel sektörün değişik alan¬larında olduğu kadar, yüksek düzeyde nitelikli eleman istihdam etmek isteyen uluslararası kurum ve kuruluşlarda da çalışma olanağı bulabilmektedirler.
   
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bö¬lümünün disiplinler arası yaklaşımı ve kazandırdığı çok boyutlu bilgi birikimi sayesinde uluslararası planda Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar ve özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ku¬rumları, uluslararası sivil toplum kuru¬luşlarında çalışabilir veya ilgilendikleri alanlarda akademik kariyer yapabilirler.
  Ayrıca, başarılı olan öğrencilere, çe¬şitli değişim programları çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde anlaşmalı olduğu¬muz seçkin eğitim kurumlarında bir ya da iki dönem boyunca öğrenim görme olanakları sağlanmaktadır.
   
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, her yıl 60'ı İngilizce ve 60'ı Türkçe bölümlerine olmak üzere toplam 120 öğrenci kabul etmektedir.
  Yazar : Yrd. Doç. Dr. Şammas SALUR    72189 Kez Okundu

  YORUMLARINIZ

  siyaset bilimleri bölümü için dgs geçiş yapacam en iyi üniversite hangisi hangi üniversitede yandal çift dal olarak hukuk okuyabilirim cep 05426295243 cevap verirseniz memnun olurum

  ayten ağlamaz kılınç - 18 Haziran 2014 13:09:58

  bu bölümde en iyi Ankara üniversitesi diye biliyorum

  kaan - 10 Ağustos 2014 22:14:59

  Merhaba, peki hocam Kamu yönetimi ve ya Maliye bölümünden Siyaset Bilimi bölümüne geçiş yapılabiliyor mu?

  Massimo X - 08 Aralık 2014 09:48:18

  Yorum Yazın


 • Yazarın Diğer Yazıları


 • Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümünde Okumak
 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  Puan Hesaplamaları ve Analizler
  YGS Sonuçlarına Göre Lise Analizleri
  Bölümlerin Puan Karşılaştırmaları
  SBS Taban Tavan Puan Kıyaslamaları
  YGS-LYS Puan Hesaplaması
  TEOG Puan Hesapla
  Sponsorlar
  Fatih Üniversitesi
  Medya
  Kariyer Penceresi TV
  Dergi
  Destek
  Destek İletişim Bilgileri
  E-Dergimizden Haberiniz Olsun
  Neden E-Dergiye üye olmalıyım ?
  Bilgi güvenliği ve gizliliği